Alternative content

Get Adobe Flash player

Уведомление за инвестиционно предложение 08.02.2024г.

Уведомяваме Ви, че „Парк Индустрия-София Изток"АД, ЕИК 175058901 има следното инвестиционно предложение: изграждане на обект „ Сграда за складове, обществено и делово обслужване, състоящо се от складове, заведения за обществено хранене, магазини, офиси и помещения за временно настаняване и почивка" в УПИ XXVII – за ПСДОДО (имот с идентификатор 52012.200.620 по КККР) в кв. 80 по КРП на с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област".

Свали пълният документ.