Alternative content

Get Adobe Flash player

Уведомление за инвестиционно предложение 11.07.2023г.

Уведомяваме Ви, че „Парк Индустрия-София Изток"АД, ЕИК 175058901 има следното инвестиционно предложение: изграждане на обект „ Логистичен център" в УПИ XLIVJ19 - За ПСДОДО (имот с идентификатор 52012.200.622 по КККР) в кв. 80 по КРП на с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област".

Свали пълният документ.